ترجمه تخصصی آنلاین متون مدیریت و حسابداری- سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا

ترجمه تخصصی آنلاین متون مدیریت و حسابداری- سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا

 

This paper analyses the European central bank (ECB) monetary policy over the period 1999–2006, with a special emphasis on the recent years. The first part of the paper underlines the declared goals, decision variables and procedures, as can be inferred from various speeches of Jean-Claude Trichet, the President of the ECB. These statements are then weighted against the data, mainly through estimates of possible ECB interest rate rules. While in many respects the bank has performed reasonably well, several issues may be raised, mainly because the inflation objective has not been reached during the last period and monetary developments are not in line with economic stability. Policy recommendations follow, built on a renewed monetarist tradition: the reduction of the weight of real activity in the conduct of monetary policy, while further emphasising money via a money growth intermediate target.

 

 

 

این مقاله به تحلیل سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا(ECB ) در طول دوره ی 2006-1999 همراه با تاکید ویژه بر سالهای اخیر می پردازد.بخش اول این مقاله بر اهداف اعلام شده و متغیرها و روش های تصمیم گیری تاکید می کند، همان طور که از سخنرانی های مختلف ژان- کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا استنباط می شود.سپس، این اظهارات در مقابل داده ها سنجیده می شوند، عمدتاً از طریق برآوردهای نرخ بهره ی احتمالی بانک مرکزی اروپا.در حالی که بانک در بسیاری جهات به خوبی اجرا کرده است،چند مسئله مطرح می شوند و اساساً چون هدف تورم در طی دوره ی گذشته محقق نشده است و تحولات پولی در راستای ثبات اقتصادی نیستند.توصیه های سیاستی دنبال می شوند که بر اساس سنت پول گرایان از سرگرفته شده استوار می شوند:کاهش وزن فعالیت واقعی در اجرای سیاستهای پولی در حالی که از طریق هدف میانی رشد پول بر پول تاکید می شود.

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید