متن انگلیسی با ترجمه فارسی محیط زیست - تصفیه آب و پساب

متن انگلیسی با ترجمه فارسی محیط زیست - تصفیه آب و پساب

 

The feasibility of using an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor followed by activated sludge (AS system) for the treatment of wastewater discharged from dairy factory was explored. The UASB reactor was operated at a hydraulic retention time (HRT) of 24 h and organic loading rates (OLRs) ranging from 1.9 to 4.4 kgCOD/m3.d. The average total chemical oxygen demand (COD total) and total biological oxygen demand (BOD5total) concentrations of the UASB reactor effluent were 1385 and 576 mg/l, corresponding to percentage removal of 69% and 79%, respectively. Total suspended solids (TSS) and volatile suspended solids (VSS) removal averaged above 72% and 75%, respectively. Residual phosphorous and oil and grease concentrations of the UASB reactor effluent were 8.2 and 44 mg/l, corresponding to percentage removal values of 63% and 83%, respectively. This good performance could be attributed to the relatively long sludge residence time (SRT =76 d) imposed to the reactor. Total and faecal coliform counts were reduced in the treated effluent by a value of 1.07 and 0.9 log10, respectively. The net sludge yield coefficient was found to be 0.2 g VSS per g CODtotal removed per day, corresponding to 20% of the total influent COD imposed to the UASB reactor. The volatile solids / total solids (VS/TS) ratio of 0.66 of excess sludge revealed its good quality. Preliminary batch experiments of the AS system treating UASB reactor effluent indicated first-order removal kinetics between total organic carbon (TOC) and contact time. The TOC removal reached 80%, resulting in only 47 mg/l in the final effluent at a HRT of 2.0 h. Accordingly, the AS system was operated at a HRT of 2.0 h. The system achieved a substantial reduction of CODtotal, BOD5 total, TSS and oil and grease resulting effluent quality with residual values of only 35.0, 7.0, 14.0 and 2.8 mg/l, respectively. The geometric mean of total and faecal coliform counts was reduced by a value of 1.28 and 1.64 log10, respectively. Based on these results, it is recommended to use of an integrated system consisting of a UASB reactor followed by the AS system for the treatment of a combined dairy and domestic wastewater to produce a good effluent quality complying with the standards for discharge into agricultural drains

 

 

امکان استفاده از یک روکش لجن ( فاضلاب) بی هوازی ( UASB) راکتوری بواسطه یک لجن فعال شده برای تصفیه فاضلاب کارخانه های لبنی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. راکتور UASB در یک زمان ماند هیدرولیکی ( HRT) 24 ساعته  و میزان بار آلی ( OLRs) از حدود 9/1 تا 4/4 kg COD/m  عمل می کند. متوسط کل اکسیژن موردنیاز ( COD کل) و کل اکسیژن بیولوژیکی موردنیاز ( کل BOD5  ) و غلظت های مربوط به  پساب راکتور UASB حدودا 1385 و 576 mg/l بوده است، که مربوط به میزان پاکسازی این ترکیبات به ترتیب به مقدار 69% و 79% می باشد. مواد معلق جامد ( TTS) و مواد جامد معلق فرار ( VSS) به طور متوسط  و به ترتیب بالای 72% و 75%  حذف می شوند. فسفر و روغن و غلظت های باقی مانده پساب راکتور UASB 2/8 و 44 mg/l می باشند که این مربوط  به مقدار حذف 63% و 83%  به ترتیب می باشد. این عملکرد خوب می تواند به مدت زمان نسبتا طولانی ماندن لجن باقی مانده مربوط باشد (SRT =76 d) که به راکتور تحمیل می شود. مقدار کلی فرم کل  و کلی فرم مدفوع در پساب های تیمار شده کاهش یافت و به ترتیب به  log10 9/0 و 07/1 رسید. ضریب لجن خالص به میزان 2/0 گرم VSS در هر گرم COD کل در هر روز از بین می روند که این مربوط به 20% کل COD است که به راکتور UASB تحمیل شده است. نسبت مواد جامد فرار / کل مواد جامد ( VT/TS) برابر 66/0 لجن مازاد است که نشان دهنده کیفیت خوب آن است. آزمایش های دسته اول سیستم AS از پساب راکتور UASB تیمار شده که در مرتبه اول کینتیک بین میزان مواد کل آلی ( TOC) و زمان تماس هستند نشان داده شده است. میزان TOC حذف شده به 80% رسیده است که ناشی از  47 mg/l در پساب نهایی در یک HRT 2 ساعته می باشد. براین اساس، سیستم AS در یک HRT 2 ساعته اجرا شده است. این سیستم کاهش قابل توجهی در COD کل ، BOD5  کل، TSS و چربی و روغن نشان داده است که در نتیجه پسابی با مقدار باقی مانده که تنها 35 ، 7، 14 و 8/2 mg/l است را به ترتیب ایجاد می کند. میانگین هندسی کل کالیفرم به  ترتیب به میزان 28/1 و log 10   64/1  کاهش یافته است. براساس این نتایج، توصیه می شود که استفاده از یک سیستم جامع و یکپارچه که متشکل از یک راکتور UASB است بدنبال سیستم AS برای تصفیه ترکیبات لبنی و فاضلاب خانگی جهت تولید یک پساب با کیفیت خوب با استانداردهای لازم برای تخلیه به زمین های کشاورزی دنبال می شود.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید