ترجمه فارسی به انگلیسی متن شیمی

ترجمه فارسی به انگلیسی متن شیمی 

به منظور تعیین دقیق کل سیستم Li–Mn–Ni–O، نمونه های ترکیباتی با بیش از 300 ترکیب بندی مختلف با استفاده از روش شرح داده شده در بخش 2.1.1 تهیه شدند. شکل 5.1 این ترکیب ها را نشان می دهد. با توجه به مقدار زیاد داده های مورد استفاده در تولید دیاگرام های فازی، شواهد حمایت کننده، بین دو فصل تقسیم شدند. شکل 5.2 دیاگرام های فازی به دست آمده در اکسیژن را نشان می دهد. در این فصل، شواهد فازهای اسپینل و شبه سنگ نمک ارائه خواهد شد. مناطق دو فازی بین Mn2O3 و ساختارهای اسپینل و همچنین بین مواد اسپینل و شبه سنگ نمک نیز در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

In order to map out the entire Li–Mn–Ni–O system, combinatorial samples were made at over 300 different compositions using the method described in Sect. 2.1.1. Figure 5.1 shows these compositions. Due to the large amount of data used in producing the phase diagrams, the supporting evidence is split between two chapters. Figure 5.2 shows the phase diagrams obtained in oxygen. In this chapter, evidence for the spinel and rocksalt phases will be presented. The two-phase regions between Mn2O3 and the spinel structures as well as between the spinel and rocksalt materials will also be examined here. In the lithium loss study described in Chap. 3, two different precipitators were used to cause coprecipitation of the Li, Mn, and Ni mixed nitrate solutions: ammonium bicarbonate and ammonium hydroxide. Although ammonium bicarbonate precipitates all three metals and the hydroxide only precipitates the Mn and Ni atoms, no significant differences were obtained by using either precipitator in the lithium loss study, or in this study. As such, no distinctions will be made in this chapter between the two precipitators, as in all cases, the phases obtained were identical suggesting that ionic transport at high temperature overcomes any lithium inhomogeneity in the starting material.

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 30 بازدید