ترجمه ارزان و انلاین متن شیمی

ترجمه ارزان و انلاین متن شیمی 

The purpose of this research, the creation of a new QSAR model to assess the IC50, in the 56 combinations of pentacyclic triterpenes derivatives. The method of QSAR, as one of the most important fields in computational chemistry can provide useful information to us, that in order to design a model to describe the toxicity of pentacyclic triterpenes is useful. The proposed pharmaceutical structure of pentacyclic triterpene compounds, initially was drawn in the software Chem Draw. Then preliminary optimization was performed in the software Chem3D, and with Paint windows program, molecules were moved in the similar coordinate system. Dimension data was reduced by PCA method. Using these new variables and through the PLS method, were obtained the Score and Loading diagrams. According to the diagrams obtained by the PLS method, and also pre-processing of data by the M-PLS method, and with the results of the statistical parameters to predict IC50, can be concluded, that the best and most appropriate method for image processing, is M-PLS method. Because comparing error of these two methods indicated that results of the M-PLS method toward results of the PLS method were improved. Finally, the validity of QSAR method was confirmed.

 

هدف ایجاد یک مدل QSAR  جدید برای بررسی میزان IC50، 56 ترکیب از مشتقات پنتا سیکلیک تری ترپن ها است.

روش QSAR ، به عنوان یکی از مهمترین حوزه ها در شیمی محاسباتی می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار دهد که برای طراحی مدلی در توصیف سمیت پنتا سیکلیک تری ترپن ها مفید می باشد. ساختار دارویی پیشنهادی از گروه ترکیبات پنتا سیکلیک تری ترپن ها ابتدا در نرم افزار Chem Draw ترسیم و سپس در نرم افزار Chem3D بهینه سازی مقدماتی صورت گرفت و با روش و با برنامه Paint windows مولکول ها را در نقطه مختصات یکسانی جا به جا می کنیم با کمک روش PCA ابعاد داده ها را کاهش میدهیم ، با استفاده از این متغیر های جدید و با استفاده از PLS نمودارهای Score وLoading را بدست آورده و از نمودارهای بدست آمده که از نمودارهای بدست آمده از  روش PLS و هم چنین پیش پردازش داده ها بوسیله M-PLS و با نتایج حاصل از پارامترهای آماری پیش بینی IC50 می توان نتیجه گرفت که ، روش M-PLS در پردازش تصویر، بهترین و مناسب ترین روش می باشد چراکه مقایسه خطای حاصل از این دو روش بیانگر این امر است که نتایج حاصل از روش M-PLS نسبت PLS بهبود یافته است. و در نهایت اعتبار رو ش QSAR را اثبات میکند .

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید