ترجمه روان و تخصصی متن زبان و ادبیات شناسی

ترجمه روان و تخصصی متن زبان و ادبیات شناسی 

Allusion is a spiritual industry in rhetoric in poem and prose which refer to famous story or proverb, verses and hadiths. Allusions and references in the rhetorical and literal works and technical meanings and definitions of allusion and rhetorical similarities and differences books about this figure of speech in this study were evaluated. Allusions are divided into two groups of Iranian and Islamic. Biographies and literary works of Safa Esfahani have been provided in literal history book and his poetic style is the return period. Used Allusions in his poems have Islamic aspects, though Iranian allusions in the lyrics are seen. His privileged sonnets has a rare and innovative rhythms of Persian poetryand reveals the ability and dexterity of poet

 

تلمیح از صنایع معنوی در علم بدیع که متکلّم در نظم و یا نثر اشاره نماید به قصّه‌ا یا مثلی مشهور، یا آیات و احادیث اشاره می‌نمایند. تلمیحات و اشارات در آثار بلاغی و بررسی معانی لغوی و اصطلاحی تلمیح و تعاریف مختلف و تشابه و اختلاف های کتب بلاغی در مورد این آرایه ادبی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌است. تلمیحات به دو دستة کلّی اسلامی و ایرانی تقسیم می‌شود.

شرح احوال و آثار صفای اصفهانی در کتب تاریخ ادبیات آمده‌است و سبک شاعری او، دورة بازگشت می‌باشد. تلمیحات به کار رفته در اشعار حکیم، بیش‌تر جنبة اسلامی دارد، هر چند تلمیحات ایرانی نیز در اشعار دیده می‌شود. غزل‌های ممتاز وی که دارای اوزان ابتکاری و نادر در شعر فارسی است، توانایی و زبردستی شاعر را نمایان می‌کند. مهارت شاعر در به کار بردن اشعار ظریف و عرفانی اوست که با به کار گیری تلمیح و اشاره بر زیبایی و اقناع خواننده افزوده‌است.

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 6 بازدید