متن انگلیسی به فارسی خرید اجباری در زمینه خاص یک محصول

متن انگلیسی به فارسی خرید اجباری در زمینه خاص یک محصول

 

Previous researchers found that compulsive buyers tend to be young females who purchase clothing. Edwards’ general compulsive buying scale was modified to measure compulsive clothing buying. The scale was then pre-tested for reliability and validity. Following the pre-test, data were collected from 228 undergraduate females to assess the relationships between compulsive clothing buying and several variables previously found to be associated with general compulsive buying: neuroticism, materialism, and fashion interest.

Findings: Path analysis results revealed significant relationships between neuroticism and materialism, neuroticism and compulsive clothing buying, materialism and fashion interest, and fashion interest and compulsive clothing buying. The path between materialism and compulsive clothing buying was not significant.

 

 

محققان پیشین دریافتند که خریداران اجباری اغلب زنان جوانی هستند که به خریداری پوشاک میپردازند.مقیاس خرید اجباری متداول ادوارد،به منظور سنجش خرید پوشاک اجباری ایجاد شده است.این معیار سپس به منظور تعیین قابلیت اعتماد و اعتبارسنجی مورد امتحان قرار گرفت.طی این روش،داده ها از طریق 228 خانم فارغ التحصیل شده از دانشگاه به جهت ارزیابی روابط میان خرید اجباری پوشاک جمع آوری شد همچنین متغیرهایی به منظور ایجاد همبستگی با خرید اجباری متداول شناسایی شدند که شامل: روان(مشکلات مرتبط با روان) ،ماده گرایی و تمایل به مد میباشند،و در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها، روابط قابل ملاحظه ای را میان روان و ماده گرایی، روان و خرید پوشاک اجباری ،ماده گرایی و میل به مد و میل به مد و خرید پوشاک اجباری نشان داد.گرچه ارتباط میان ماده گرایی و خرید پوشاک اجباری قابل ملاحظه نبود.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید