متن فارسی با ترجمه انگلیسی فلسفه - فلسفه اسلامی

متن فارسی با ترجمه انگلیسی فلسفه - فلسفه اسلامی

 

در این مقاله با اشاره به سابقه بحث معقولات در اندیشه فلسفه اسلامی، استدلال فلاسفه اسلامی در خصوص معقول ثانی فلسفی بودن مفهوم وجود مورد مداقه قرار می گیرد و با فرض اصالت وجود ملاصدرا استدلال می گردد که مفهوم وجود می تواند از سنخ معقولات اولی باشد. لذا این مقاله، مقاله تبیینی نیست بلکه نقد و چالش و ارائه نظر است. در این مقاله اندیشه رایج مورد نقد قرار می گیرد و اثبات می گردد اعتباری بودن مفهوم وجود، دلیل بر معقول ثانی فلسفی بودن آن نیست(نظرمختار).

با ریشه یابی نظر صدرالمتالهین شیرازی در این موضوع در سپهر آرای فلسفی جلال الدین دوانی و  توجه به مرادهای مختلف وجود و جداسازی آنها از یکدیگر(معنای مصدری، اسم مصدری ونفس حقیقت عینیه)، زمینه وجود نظر مختار مقاله در در اندیشه این دوفیلسوف و میزان تاثیر گذاری محقق دوانی بر ملاصدرا در این خصوص روشن می گردد. البته شایان ذکر است که تکیه اصلی این مقاله بر چارچوب اندیشه اصالت وجود است(ملاصدرا). در پایان با توجه به اشکالات و پاسخهای در متن مقاله، بازتعریف از معقول اول، ثانی فلسفی و ثانی منطقی ارائه می گردد.

 

 

In this paper, according to the background of discussion about intelligibles in Islamic philosophy thought, the deduction of Islamic philosophers about the conception of existence as secondary intelligible is scrutinized, and assuming Mullasadra’s Principality of existence, it is argued that the conception of existence can be of the type of primary intelligibles. Therefore, this paper is not an explanatory one, but the issue is about critics, challenge and bringing remarks. In this paper, common reflection is criticized, and it’s proved that consideration of the conception of existence as being constructional is not a reason for being philosophical secondary intelligible (free remark).

With rooting the comments from Sadrollmuta’allehin Shirazi on this issue, in the sphere of philosophical opinions of Jalal-din- Davaani, and considering various meanings of existence and discrimination among them (infinitive meaning, infinitive noun and objective soul), the basis for existence of free remark of the article in thoughts of these two philosophers and the level of effectiveness of Muhaghegh Davaani on Mullasadra becomes clear. It’s noteworthy that the main focus in this article is on the framework of Principality of existence (Mullasadra). Finally, according to problems and answers in the text, a re-definition of primary intelligible, secondary philosophical and reasonable secondary is provided.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47
شماره تلفن : 02144648626
شماره تلفن : 02144648681
شماره همراه : 09129227837
تماس با وایبر هم مقدرو می باشد
پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 12 بازدید