ترجمه اینترنتی مقالات زیست شناسی - تحمل تنش شوری گیاهان

ترجمه اینترنتی مقالات زیست شناسی - تحمل تنش شوری گیاهان

 

Salinity stress negatively impacts agricultural yield throughout the world affecting production whether it is for subsistence or economic gain. The plant response to salinity consists of numerous processes that must function in coordination to alleviate both cellular hyperosmolarity and ion disequilibrium. In addition, crop plants must be capable of satisfactory biomass production in a saline environment (yield stability). Tolerance and yield stability are complex genetic traits that are difficult to establish in crops since salt stress may occur as a catastrophic episode, be imposed continuously or intermittently, or become gradually more severe, and at any stage during development. However, cell biology and molecular genetics research is providing new insight into the plant response to salinity and is identifying genetic determinants that effect salt tolerance. Recent confirmation that many salt tolerance determinants are ubiquitous in plants has led to the use of genetic models, like Arabidopsis thaliana, to further dissect the plant salt stress response. Since many of the most fundamental salt tolerance determinants are those that mediate cellular ion homeostasis, this review will focus primarily on the functional essentiality of ion homeostasis mechanisms in plant salt tolerance. The transport systems that facilitate cellular capacity to utilize Na+ for osmotic adjustment and growth and the role of the Salt-Overly-Sensitive (SOS) signal transduction pathway in the regulation of ion homeostasis and salt tolerance will be particularly emphasized. A perspective will be presented that integrates cellular based stress signaling and ion homeostasis mechanisms into a functional paradigm for whole plants and defines biotechnology strategies for enhancing salt tolerance of crops.

 

 

تاثیر منفی تنش شوری بر عملکرد کشاورزی در سراسر جهان بر تولید برای امرار معاش و یا منافع اقتصادی موثر است. پاسخ گیاه به شوری شامل فرآیندهای متعدد است که باید به صورت هماهنگ هم برای کاهش hyperosmolarity  سلولی و هم عدم تعادل یونی عمل کنند. علاوه بر این، گیاهان باید قادر به تولید زیست توده رضایت بخش در یک محیط شور باشند (ثبات عملکرد). تحمل و ثبات عملکرد، صفات پیچیده ژنتیکی هستند که ایجاد آن ها در محصولات مشکل است چرا که تنش شوری ممکن است به عنوان یک قسمت فاجعه بار، به طور مداوم یا متناوب اعمال شود و یا به تدریج شدیدتر شود و در هر مرحله در طول رشد رخ دهد. با این حال، پژوهش زیست شناسی سلولی و ژنتیک مولکولی دیدگاه جدیدی نسبت به پاسخ گیاه به شوری ارائه داده و عوامل ژنتیکی که بر تحمل شوری اثر دارند را شناسایی می کند. تایید اخیر که بسیاری از عوامل تحمل شوری در گیاهان در همه جا حاضر هستند به استفاده از مدل های ژنتیکی، مانند Arabidopsis thaliana برای تشریح بیشتر پاسخ تنش شوری گیاهان منجر شده است. از آنجا که بسیاری از اساسی ترین عوامل تحمل شوری آن هایی هستند که واسطه هموستاز یونی سلولی هستند، این بررسی در درجه اول به ضرورت کارکردی مکانیسم هموستاز یونی در تحمل شوری گیاه تمرکز خواهد داشت. سیستم های حمل و نقلی که ظرفیت سلولی در استفاده از سدیم برای تنظیم و رشد اسمزی را تسهیل می کنند و نقش مسیر انتقال سیگنال بیش از حد حساس به نمک (SOS)  در تنظیم هموستاز یونی و تحمل شوری، به ویژه تاکید خواهند شد. چشم اندازی ارائه خواهد شد که سیگنالینگ استرس بر اساس سلول و مکانیسم های هموستاز یونی را با یک پارادایم کاربردی برای تمام گیاهان ادغام کند و استراتژی های بیوتکنولوژی برای افزایش تحمل شوری محصولات را تعریف کند.

 

تماس باما

 

 آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

 شماره همراه : 09129227837

 تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

 پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 12 بازدید