ترجمه ی ارزان و فوری انگلیسی نفت، گاز پتروشیمی

ترجمه ی ارزان و فوری انگلیسی نفت، گاز پتروشیمی

 

A WAX is a complex mixture of high molecular weight organic compounds. The complete analysis of a wax involves the separation and identification of each component but for characterisation purposes quick methods are required. The classical procedures for total analysis are difficult and timeconsuming, while chemical and physical constants such as saponification value and refractive index are not entirely reliable. A variety of petroleum, natural (ester) and synthetic waxes have been investigated by differential scanning calorimetry (d.s.c.) to assess the suitability of this technique for the characterisation of waxes in general. Differential thermal analysis (d.t.a.) of a variety of commercial waxes has been reported by Lange & Jochinke,' Kawasaki et and Currell & Rabinson .Lange & Jochinke' concluded that the height and position of the peaks were not reproducible and this therefore precluded quantitative analysis of waxes by d.t.a. Currell & Robinson3 showed that microcrystalline and polyethylene waxes were characterised by an endotherni at 475-480°c and could be used on a quantitative basis. Kawasaki et a/.' studied commercial paraffin waxes and showed the d.t.a. curves had one solid-solid transition and one fusion endotherm. They reported heats of transition of 14-22 cal/g and heats of fusion of 36-44 cal/g for the commercial paraffin waxes. Infra-red absorption studies of the phase transitions in waxes have been published by Martinet and by Ludwig' and the latter showed that the orthorhombic hexagonal and hexagonal-liquid transitions ofparaffin waxes could be determined from the infra-red spectra, and an analysis of paraffin and microcrystalline waxes in mixtures could be determined by this method.

 

 

یک واکس، مخلوطی پیچیده از ترکیبات آلی با وزن مولکولی بالا  می‌باشد. آنالیز کامل یک واکس شامل تفکیک و شناسایی هر ترکیب می‌شود اما برای زمانی که هدف شناسایی خصوصیات است، نیاز به روش‌های سریع است. روش کلاسیک برای تجزیه و تحلیل کامل، دشوار و زمان‌بر است. این در حالی است که ثوابت شیمیایی و فیزیکی از قبیل مقدار صابونی شدن و ضریب شکست نور نیز کاملا قابل اعتماد نیستند. به منظور ارزیابی مناسب بودن روش گرماسنجی روبشی تفاضلی (D.S.C) برای شناسایی خصوصیات واکس‌ها در حالت کلی، انواع واکس‌های نفت، طبیعی (استر) و مصنوعی توسط این روش بررسی شده است. آنالیز حرارتی تفاضلی (d.t.a) انواع واکس‌های تجاری توسط لانگه و جوچینکه، کاوازاکی و همکارانش و کارل و رابینسون گزارش شده است.  لانگه و جوچینکه نتیجه گرفتند که ارتفاع و موقعیت پیک‌ها تجدیدپذیر نبودند و بنابراین این نتیجه مانع آنالیز مقداری  واکس‌ها توسط d.t.a شد. کارل و رابینسون نشان دادند که خصوصیات واکس‌های میکروکریستال و پلی اتیلن توسط یک اندوترم  در 475-480 درجه سانتی گراد مورد شناسایی قرار گرفت که می‌تواند بر یک مبنای مقداری مورد استفاده قرار بگیرد.  کاوازاکی و همکارانش واکس‌های پارافین تجاری را مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که منحنی‌های d.t.a دارای یک انتقال جامد-جامد و یک اندوترم همجوشی  بودند. آنها برای واکس‌های پارافین تجاری، گرماهای انتقال را cal/g 22-14 و گرماهای همجوشی را cal/g 44-36 گزارش کردند. مطالعات جذب مادون قرمز انتقال‌های فازی در واکس‌ها توسط مارتین و همکارانش و لودویگ منتشر شده‌اند و لودویگ نشان داد که انتقال‌های قائم الزاویه -شش گوشه  (چهار آسه‌ای) و شش گوشه-مایع واکس‌های پارافینی را می‌توان از طیف مادون قرمز تعیین کرد و یک آنالیز از واکس‌های پارافینی و میکروکریستال در مخلوط را می‌توان توسط این روش تعیین کرد.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشدپست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید