متن فارسی با ترجمه انگلیسی شیمی

متن فارسی با ترجمه انگلیسی شیمی

 

فلزات سنگین از جمله سرب به دلیل تجمع در بافتهای زنده، سبب بروز مشکلات جدی برای سلامت انسان و اکوسیستم های طبیعی شده و خطرناک می باشند. بنابراین حذف این عناصر از محیط های آبی از الزامات محیط زیستی و بهداشتی محسوب می گردد. در این تحقیق ابتدا مزوپور سیلیسی SBA-16 با روش هیدرو ترمال ساخته و سپس از آن به عنوان جاذب فلز سرب استفاده گردید. ویژگی های جاذب ساخته شده با استفاده از آنالیزهای FTIR و تصویر میکروسکوپ الکترونی(SEM) مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. سپس اثر متغیرهایی از قبیل pH، دما، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت یون بر کارایی جذب در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی و شرایط بهینه انتخاب شد. همچنین نتایج حاصل از جذب تعادلی با استفاده از مدل ایزوترمی لانگمویر، فرندلیچ و دبنین-رادشکویچ و همچنین سینتیک فرایند جذب بررسی گردید و سپس بیشینه ظرفیت جذب تعادلی بدست آمد.

 

 

Heavy metals such as lead are dangerous and cause serious problems to human health and natural ecosystems due to the accumulation in living tissues and natural ecosystems. So removing these elements from aquatic environment is one of environmental and health requirements. In this study, firstly, mesoporous silica SBA-16 was synthesized via hydrothermal method and then it was used as a scavenger of lead. Synthesized sorbent features were examined and verified using FTIR analysis and electron microscopy image (SEM). Then, effects of variables such as pH, temperature, contact time, adsorbent dosage and concentration on uptake efficiency were studied in a batch system and optimal condition was selected. Equilibrium sorption results were studied using Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich isotherm models and also kinetics of the sorption process was investigated and then maximum capacity of equilibrium sorption was achieved.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید