متن فارسی با ترجمه انگلیسی مدیریت و حسابداری

متن فارسی با ترجمه انگلیسی مدیریت و حسابداری

 

هدف این تحقیق بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: شعب شمال تهران بانک ملی ایران) است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش نیز یک تحقیق توصیفی -  پیمایشی است. جامعه‌ی آماری در تحقیق حاضر عبارت است از کلیه مشتریان شعب شمال بانک ملی شهر تهران که تعداد آنها نامحدود است. باتوجه به جدول مورگان، حداقل تعداد نمونه را در نظر می گیریم.از 109 شعبه موجود ، 86 شعبه را در نظر می گیریم.از هرشعبه  در صورت انتخاب، 3 مشتری از آن شعبه به تصادف به پرسشنامه پاسخ خواهندداد. در مجموع ۲۵۸ نفر به پرسشنامه پاسخ خواهند داد.  نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بر اساس مدل سروکوال استفاده شده است. این پرسشنامه که به وضعیت موجود و مطلوب سازمانی می پردازد ۲۲سوالی از نوع بسته پاسخ و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت(از خیلی کم تا خیلی زیاد)در ۵ بخش تدوین شده است. فنون آماری مورد استفاده در این تحقیق در زمینه ی آمار توصیفی و استنباطی می باشد. در زمینه ی آمار توصیفی از فنون آماری همچون جدول توزیع فراوانی استفاده شد . همچنین در زمینه ی آمار استنباطی نیز از آزمون t وابسته استفاده نمودیم و نیز جهت انجام محاسبات، نرم افزار22  Spssمورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون t وابسته نشان می دهد که اولا تمامی فرضیات این تحقیق تایید شدند و مشخص شد که این بانک در هر پنج بعد کیفیت خدمت دچار آسیب است که در این میان بیشترین اندازه شکاف متعلق به دو بعد عوامل محسوس و همدلی است.

 

 

The purpose of this study is the evaluation of the gap of service quality by using SERVQUAL model (case study: Northern Tehran branches of Bank of Melli of Iran).The purpose of this research is functional and its method is descriptive-measurable. The statistical community of the present research is all costumers of Northern branches of Bank of Melli in Tehran that their numbers are unlimited. According to Morgan's table, we consider the minimum number of samples. We consider 86 branches from 109 existing branches. To respond to the questionnaire, 3 customers are randomly selected from any branch. In all, 258 people will respond to the questionnaire. The sampling will be based on random sampling. To collect information in the present study, it is used from standard questionnaire which is based on SERVQUAL model. The questionnaire considering the current and optimal organizational situation has 22 questions of closed answer and based on the Likert scale of five options(from very low to very high)it has been complied in 5 sections. The statistical techniques used in this research are in the field of descriptive and inferential statistics. The statistical techniques such as frequency tables were used in the field of descriptive statistics. Dependent t test was also used in the field of inferential statistics and SPSS 22 software was also used for doing calculations. The results of dependent t test show that all hypotheses were confirmed in this research in the first place and it was made clear that Bank of Melli has some damages in 5 dimensions of service quality which the marked and empathy factors have the maximmum gaps in this regard.

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید