ترجمه فارسی به انگلیسی متون پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی متون پزشکی

 

زمینه: یکی از مهمترین شاخص های توسعه هر کشوری، میزان مرگ مادران در نظر گرفته شده است.. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تعیین علل فوت در مادران ارجاع شده به سالن تشریح پزشکی قانونی استان تهران طراحی و اجرا شد

مواد و روش ها: تعداد 87 زن باردار فوت شده که از ابتدای سال 90تا انتهای سال 92 در مدت 3 سال در تالار تشریح اداره کل پزشکی قانونی استان تهران کالبدگشایی شده از  نظر سن متوفی، سن حاملگی ، تابعیت ، نوع زایمان ، علل مستقیم،  غیر مستقیم و علل غیر مادری مورد بررسی قرارگرفتند.

یافته ها: 89.6 %مرگ از نوع «مادری» بوده که  56.7 %مرگ مادری مستقیم و 33.3 % مرگ مادری غیرمستقیم را شامل شد. %9.2 مرگ از نوع «مرگ های غیر مادری» بود. در بین علل مستقیم، شایعترین علت اختلال فشار خون و به دنبال آن به ترتیب شیوع خونریزی ، آمبولی ، عفونت قرار داشتند.اغلب متوفیان ایرانی با سابقه دو بارداری و بیشتر بوده و  فوت در بازه زمانی نفاس و در بیمارستان اموزشی رخ داده  و روش غالب ختم بارداری سزارین  بوده است.

نتیجه گیری: الگوی کنونی مرگ و میر مادران باردار استان تهران شبیه به کشورهای در حال توسعه می باشد.

 

 

Background: Maternal mortality ratio has been considered as one of the key development indicators of each country. Accordingly, the present study aimed to investigate and determine the causes of death in women referred to Tehran province forensic medicine dissection hall.

Material and Methods: Autopsies have been performed in Tehran province forensic medicine dissection hall on a total of 87 pregnant women who had died since the beginning of the 1390 by the end of 1392. They were studied about age of the deceased, gestational age, nationality, type of delivery, direct, indirect and non-maternal causes.

Results: 89.6% of deaths were because of "maternal" causes, including 56.7% direct and 33.3% indirect maternal deaths. 9.2% of deaths were from "non-maternal deaths". Among the direct causes, the most common cause is high blood pressure, followed with frequency of bleeding, embolism, infection. Most of Iranian deceased had experienced at least two pregnancies and their deaths occurred during the bleeding period in the teaching hospital and the dominant method of pregnancy termination was cesarean.

Conclusion: The current pattern of pregnant maternal mortality in Tehran is similar to developing countries.

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید