ترجمه ارزان و فوری متون شیمی

ترجمه ارزان و فوری متون شیمی

چکیده

 

زمینهوهدف: نانوتکنولوژی به علت تولید نانوذرات در اندازه، شکل، ترکیب شیمیایی و پراکنش متفاوت و کاربردهای بسیار آن ه ا برای بشر ، حوزه

تحقیقاتی جذابی به حساب می آید. ساخت، دست کاری و استفاده از نانوذرات فلزی به علت کاهش ابعاد و در نتیجه داشتن ویژگی های حرارتی ، نوری و

الکترونیکی منحصر به فرد اهمیت زیادی دارند. روش های تولید زیستی نانوذرات نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی به دلیل کاهش هزینه انرژی و

زمان اولویت دارد. این روش نیازمند استفاده از حلال های سمی و ماده خطرناک برای محیط زیست نیست. تولید سبز نانوذرات روشی دوست دار طبیعت است

که در آن از حلال های طبیعی استفاده می شود.

روشکار: در این مطالعه از عصاره گیاه دارویی بومادران به عنوان عامل کاهنده برای تولید زیستی نانوذرات نقره استفاده گردید. با افزودن نمک نیترات

نقره با غلظت 20 میلی مولار به عصاره، واکنش در دمای اتاق انجام و تغییر رنگ عصاره از زرد کم رنگ به سیاه نشان دهنده تولید نانو ذرات نقره بود.

یافتهها: تشکیل نانوذرات نقره با وجود پیک جذبی در طول موج حدود 450 نانومتر ب ا استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری نشان داده شد . اندازه و

مورفولوژی این نانوذرات تولید شده نیز توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره تعیین شد که شکل ذرات کروی و اندازه متوسط آن ها در حدود 110 نانومتر بود.

بین 39 تا 226 نانومتر محاسبه شد. (PSA) اندازه دقیق نانو ذرات نقره و دامنه تغییرات آن توسط دستگاه تعیین کننده اندازه ذرات

نتیجهگیری: در این پژوهش نانوذرات نقره با روش زیستی دوست دار طبیعت و بدون استفاده از هرگونه مواد شمیایی مضر تولید گردید.

کلیدواژهها: گیاهان، نانوذرات، نقره، گیاه بومادران.

 

Abstract

Field and target: Nanotechnology is considered as an interesting field of research due to the production of nanoparticles in different form, size, chemical composition and dispersion and their various applications for human beings. Production, modification and application of metal nanoparticles have received much attention because of their small size which results in unique thermal, optical and electrical properties. Bioproduction methods are preferred in comparison with chemical and physical methods due to decrease in time, cost and energy. In this method there is no need to use toxic solvents or hazardous chemicals. Green production of nanoparticles is a nature friendly method in which natural solvents are used.

Procedure: In this study the extract of Yarrow plant was used as reductive agent to bioproduce silver nanoparticles. By adding silver nitrate salt with the concentration of 20 millimolar per extract, the reaction happened at room temperature and the color of the extract changed from light yellow to black showing that silver nanoparticles were produced.

Achievements: Formation of silver nanoparticles was shown by observing an absorption peak in the wavelength of 450nm using a spectrophometry device. The size and morphology of the produced nanoparticles were determined by Scanning Electron Microscope (SEM) and showing that the shape of particles were spherical with the average size of 110nm. The exact size of silver nanoparticles and size distribution was calculated between 39 to 226nm using a Particle Size Analysis device (PSA).

Conclusion: In this research silver nanoparticles were produced by a nature friendly biological method without using any harmful chemicals.

Keywords: plants, nanoparticles, silver, Yarrow plant

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید