چکیده متن پایان نامه رشته مدیریت وحسابداری

چکیده متن پایان نامه رشته مدیریت وحسابداری

 

دنیای امروز دنیای رقابت های پیچیده اقتصادی است  و در این میان سازمان هایی موفق هستند که افراد شایسته تری دارند . پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که راز موفقیت افراد را باید در هوش هیجانی آنها جستجو کرد. از طرفی دیگر وجود  رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان میگردد و کارکنان که به سازمان متعهد هستند , خدماتی با کیفیت بالاتر اراییه میدهند  و به موفقیت سازمان کمک میکنند . در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستادی دانشکده ی مدیریت واحد تهران مرکز پرداختیم؛ برای سنجش هوش هیجانی از مدل 5 عاملی گلمنGolman (1998) و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از مدل 6 عاملی ارگان Organ (1998) استفاده شده است .

این تحقیق از لحاظ نوع کاربردی اسان و از نظر روش پیمایشی و همبستگی میباشد . جهت گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و به منظور تکمیل چارچوب نظری و ادبیات تحقیق از جستجوی کتابخانه ای , مقالات و کتب مرتبط استفاده گردیده است . جامعه ی آماری این تحقیق مشتمل بر کارکنان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تعداد آنها 56 نفر میباشد . به دلیل محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شده است ؛ برای تعیین روایی پرسشنامه ها ( با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه مورد استفاده) از نظر خبرگان استفاده شد و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کـُرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که پایایی متغیر ها و ابعاد آن در سطح قابل قبولی قرار داشت

 

 

Today's world is the world of complex economic competitions and the organizations that have more competent individuals are more successful. The researchers concluded that the secret of individuals’ success must be sought in their emotional intelligence. On the other hand, the presence of organizational citizenship behavior decreases staff turnover and absenteeism and the staff who are committed to the organization, provide high quality services and help the organization succeed. In this study, we investigated the relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior in headquarters’ staff in the Faculty of Management Central Tehran Branch; to evaluate emotional intelligence, Goleman's 5-scale model (1998) has been used and to evaluate organizational citizenship behavior, Organ’s 6-scale model (1998) has been used.

The research is applied and regarding the methodology, it is a correlational survey. The questionnaire was used in order to collect data and in order to complete the theoretical framework and the literature of the study, the library, articles and relevant books have been searched. The study population consisted of Islamic Azad University Central Tehran Branch staff whose number is 56. Due to the limited population, the census method was used; and to determine the validity of the questionnaires (according to the standard questionnaires) the Experts’ opinions were used and its reliability was evaluated using Cronbach's alpha and the reliability of the variables and its dimensions were in an acceptable level.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید