ترجمه انگلیسی به فارسی متون شیمی

ترجمه انگلیسی به فارسی متون شیمی

 

Though combinatorial samples were synthesized along each of the single-phase regions I, II, III and IV shown in Fig. 3.1, only the LixNi2−xO2 samples (line IV) are reported here in order to describe the mechanisms for lithium loss in the small samples. The methods used to make the samples were closely based on the synthesis done by Carey [10], but several variables were controlled in order to find the conditions that minimize the lithium loss. These included the choice of substrate, the chemical used to cause precipitation (called “precipitator” here), the heating temperature and the atmosphere during heating.

Three substrates were tested: Al2O3, MgO and Al2O3 treated with LiOH. The main concern with respect to alumina is that it reacts with lithium carbonate to form LiAlO2, a process which has been observed to go to completion at 700 ◦C [67]. Magnesia shows no such reaction, but it is hygroscopic and porous, thereby requiring large quantities of stearic acid to prevent the water in the solutions from entering the substrate before the co-precipitation reaction takes place. The LiOH treatments were done by spraying 3 M LiOH onto the surface, drying at 55 ◦C and then heating to 900 ◦C for an hour in a box furnace. This was repeated three times. Figure 3.2 (d) shows that after the treatments, the substrate had a layer of LiAlO2 (JCPDS #73-1338) on the surface. A fourth treatment typically resulted in cracking and flaking of this layer.

 

با اینکه نمونه های ترکیبی در طول هر ناحیه تک فاز I، II، III و IVکه در شکل 3.1 نشان داده شده سنتز شده بودند، در اینجا تنها نمونه های LixNi2-xO2 (خطIV) در اینجا برای توصیف مکانیسم افت لیتیم در نمونه های کوچک گزارش شده اند. روش های مورد استفاده برای ساخت نمونه ها تقریبا بر پایه سنتز انجام شده توسط کری می باشند (10)، اما چندین متغیر برای یافتن شرایطی که افت لیتیم را به حداقل برساند کنترل شدند. این متغیرها شامل انتخاب سابستره، ماده شیمیایی مورد استفاده برای رسوب دهی (که در اینجا به آن «رسوب دهنده» نیز گفته شده)، دمای حرارت دهی و اتمسفر در طول حرارت دهی می باشد.

سه سابستره تحت آزمون قرار گرفتند: Al2O3، MgO وAl2O3 اصلاح شده با LiOH. نگرانی اصلی در رابطه با آلومینا این است که تحت واکنشی که در 700⁰C کامل می شود، با لیتیم کربنات واکنش می دهد و LiAlO2 ایجاد می کند (67). منیزی چنین واکنشی نشان نمی دهد، اما نمگیر و منفذدار است،  بنابراین به مقدار زیادی استئاریک اسید برای جلوگیری از ورود آب موجود در محلول به سابستره پیش از وقوع واکنش های همراه-رسوب دهی نیاز است. اصلاح LiOH از طریق اسپری HiOH 3 مولار روی سطح، خشک کردن در ⁰C55 و حرارت دادن تا ⁰C900 به مدت یک ساعت در یک کوره ی جعبه ای صورت گرفت. این مراحل 3 بار تکرار شدند. شکل 3.2 (d) نشان می دهد پس از اصلاح، سابستره لایه ای از LiAlO2 روی سطح خود دارد. اصلاح برای بار چهارم معمولا منجر به ترک خوردن و جدا شدن این لایه می شود.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 11 بازدید