ترجمه ارزان و تخصصی متن کشاورزی و صنایع غذایی

ترجمه ارزان و تخصصی متن کشاورزی و صنایع غذایی

 

The sector offers unique comparative

 

Whether viewed from the point of view of energy or agriculture, the date sector offers unique comparative advantages. By producing fuel energy, it aids the downstream energy sector to export more fossil fuels, helping it to cater better for global demand in this respect. The date-based bioethanol sector thus meets the growing, pressing demand of developed economies. By producing processed products for human consumption (natural liquid sugars, yeasts, vinegar,proteins, fibres etc.), the date sector offers unique products which farming in the dominant countries is unable to provide because it lacks the agricultural raw material that is the basis of all of these products.

 

 

بخش ارائه دهنده مزایای نسبی منحصر به فرد

 

هم از نقطه نظر انرژی و هم کشاورزی، بخش خرما، مزیت های نسبی منحصر به فردی دارد. با تولید انرژی سوختی، به بخش انرژی پایین دست برای صادراتِ بیشتر سوخت فسیلی کمک می کند، که به آن برای تهیه بهتر تقاضای جهانی کمک می کند. بنابراین بخش اتانول زیستی مبتنی بر خرما با تقاضای رو به رشد و با فشار اقتصادهای توسعه یافته روبرو است. بخش خرما با تولید محصولات فرآوری شده برای مصرف انسان (قند طبیعی مایع، مخمرها، سرکه، پروتئین ها، الیاف و غیره)، محصولات کشاورزی منحصر به فردی ارائه می دهد که کشت آن در اغلب کشورها امکان پذیر نیست به دلیل آن که فاقد مواد خام کشاورزی هستند که اساس همه این محصولات می باشند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید