ترجمه فارسی به انگلیسی متون علوم اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی متون علوم اجتماعی

 

در پژوهش و بررسی از چگونگی زندگی و ویژگی های شخصیتی ایرانیان باستان، به ویژه در سرمایه فرهنگ معنوی اش، حکمت خسروانی، می توان شاهد رابطه ای قابل تامل وتوجه در نوع بینش و نگرش ایرانی و انتخاب های شایسته او در عرصه های مختلف تاریخ زیستی اش بود. جستجو گری پر معنایی از روح جستجو گر ایرانی که در پی عبور از مرحله "آینه گی" لاکانی اش در ساختار زبان فارسی خود بر "نظام نمادین" وارد می شود. از منظر لاکان  این مسیر"فرهنگی شدن "در هر سوژه است که  با"همذات پنداری"  با ارزش های جامعه اش  صورت می گیرد.این گونه ایرانی، برخوردار از ویژگی ها و خصوصیات ایرانی اش می گردد. سوژه در نظام نمادین از ساختار زبانش با "فقدان" و خلایی روبرو است و همواره می کوشد در "میل" به "دیگری" برآید."دیگری" که شامل ارزش ها و قوانین و هنجارهای جامعه است. تلاشی از فرهنگی شدن او و به تعبیری دیگر هویت یابی اوست. از منظر لاکان سوژه در یک "توهم" از یکپارچگی کودکی در "من آرمانی"اش  به"توهم" دیگری از"آرمان من" فرو می افتد تا از این مسیر به فرهنگی شدن دست یابد. در این مسیر است که هر عضو جامعه ای از آن جمله ایرانی به گونه ای ناخود آگاه عمل می کند. در این حرکت از ایرانی شدن در هر سوژه ایرانی، نه تنها ناخود آگاه او، بلکه ناخودآگاه جمعی اش، از منظر یونگ، منتهی به شکل گیری رشد شخصیت او خواهد شد. این چنین ایرانی همواره ایرانی است و در ضمیر ناخودآگاه جمعی اش حامل ارزش های معنوی بوده و پیوسته خواهد بود. پژوهش در تحلیل و بررسی در قرابت این ویژگی ها ایرانی و بینش ونگرش او، از شاخص کهن الگوی شخصیت "تیپ های نه گانه" اناگرام سود جسته است .

 

 

In investigating and studying of the life and personality traits of ancient Iranians, especially in in its spiritual-cultural capital, Khusravāni Wisdom “majestic wisdom” one can witness a considerable relationship in Iranian insight and attitude and good choices in different areas of history. Meaningful heuristic Iranian search soul that tries to pass through Lacanian "mirror of life" in the Persian language structure enters his "symbolic system." In Lacan's view, this path of "culture" is in every subject that takes place with "identification" of the values of society. The Iranian genre gets its Iranian features and characteristics. The subject in the symbolic system of its language structure faces "lack" and vacuity and always tries to "drive" to "other". "Other" which includes the values, rules and norms of the society. His effort in culturing is his identifying, in other words. In Lacan's terms the subject in an "illusion" falls out of the integrity of the childhood in "ideal self" and into "illusion" of other "my ideal" so as to achieve culture through this path. In this in this path that each member of a society including Iranian acts unconsciously. In this movement of becoming Iranian in each Iranian subject, not only his unconsciousness, but his collective unconsciousness, in Jung's perspective, leads to the formation of his character. Such an Iranian is always Iranian, in his collective unconscious includes spiritual values, and will continue to have. The research in analyzing the closeness of these Iranian features and his insight and attitude has used the archetypal character index “nine types” Enneagram of Personality.

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید