متن انگلیسی با ترجمه فارسی تربیت بدنی

متن انگلیسی با ترجمه فارسی تربیت بدنی

 

The force and moment data collected from the force plate were used to calculate the duration of independent stance and the center of pressure (CoP). The CoP time series was then used to calculate various time-dependent and time-independent measures of postural sway. Time-independent measures are typically spatial in nature and therefore not sensitive to the temporal evolution of the CoP signal. Time-dependent measures however are influenced by the temporal evolution of the signal. For example, if we compare a 1 Hz sine wave (amplitude =1V, and no bias) to a shuffled version of the same sine wave, the two signals would obviously look very different. Specifically, the shuffled sine wave would visually appear to be random noise. Despite the visual differences, the two signals would have the same range (2V), standard deviation (.707) and average (0). This is because these measures are time-independent. In order to assess the structural differences between the signals, it is necessary to compute timedependent measures.

 

 

داده های نیرو و لحظه ای جمع آوری شده از صفحه نیرو برای محاسبه مدت زمان وضعیت مستقل و مرکز فشار (CoP) استفاده شدند. سری های زمانی CoP سپس برای محاسبه اندازه های وابسته به زمان و مستقل از زمان مختلف نوسان قامتی مورد استفاده قرار گرفتند. اندازه های مستقل از زمان به طور معمول در طبیعت به صورت فضایی هستند و در نتیجه به تکامل زمانی سیگنالینگ  COP حساس نیستند. اقدامات وابسته به زمان تحت تاثیر تکامل زمانی سیگنال قرار دارند. برای مثال، اگر ما یک موج سینوسی 1 هرتز )دامنه = V 1، و بدون bias) را با نسخه مخلوط شده موج سینوسی مشابه مقایسه کنیم، این دو سیگنال به وضوح بسیار متفاوت هستند. به طور خاص، موج سینوسیِ مخلوط شده از لحاظ بصری به شکل نویز تصادفی به نظر می رسد. با وجود تفاوت های بصری، این دو سیگنال محدوده (V 2) انحراف استاندارد (0.707)  و میانگین ​​(0) مشابه خواهند داشت. این به این دلیل است که این اندازه ها مستقل از زمان هستند. به منظور بررسی تفاوت های ساختاری بین این سیگنال ها، محاسبه زمان اندازه های وابسته به زمان ضروری است

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 10 بازدید