ترجمه تخصصی متون مدیریت و حسابداری

ترجمه تخصصی متون مدیریت و حسابداری

 

Contemporary economy, which is characterized by globalization, increasing competition and advances in communication and information technology, force companies to depart from traditional marketing doctrines and adopt a customer-centric approach by focusing on managing customer relationships. Relationship marketing is a marketing strategy enforcing companies to deal with enormous customer data management challenges, thus necessitating the deployment of supporting IT systems. This need has been covered to a great extent by the development of Customer Relationship Management (CRM) systems. The aim of the present study is to investigate the impact of a company’s CRM related human, organizational and technological resources on its CRM processes. A customer life-cycle based approach has been chosen. As a result of this, CRM processes have been mapped on the initiation, acquisition, regain, maintenance, retention, expansion and exit customer life-cycle stages. Field research was conducted by utilizing an interviewer-administered questionnaire, which was developed by adopting relevant work reported in literature. The case industry chosen was the Greek banking sector. The survey was conducted among all the employees of a Greek leading bank’s 10 branches located in the region of Thessaly, who were involved in CRM processes. The final sample comprised 102 correctly answered questionnaires. Inter-item analysis was used to verify the scale’s factors for internal consistency or reliability. The Cronbach’s alpha, which was calculated for each scale, ranged between 0.819 and 0.912. Regression analyses were then performed to examine the impact of CRM resources on customer life-cycle stages. The results highlighted that CRM organizational resources are the most vital, since they have a positive effect on the processes of all customer life-cycle stages. Moreover, human resources were proved to have a significant effect on the early (initiation, acquisition, regain) and middle (maintenance, retention) customer life-cycle stages, while their impact on the late stages (expansion, exit) is minimal. Finally, technological resources were shown to have a small influence on the middle customer lifecycle stages.

 

 

اقتصاد معاصر با ویژگیهای جهانی شدن، افزایش رقابت و پیشرفت در ارتباطات و فن آوری اطلاعات، شرکت ها را وادار به ترک آموزه های بازاریابی سنتی و اتخاذ یک رویکرد مشتری محور با تمرکز بر مدیریت روابط با مشتری کرده است. بازاریابی رابطه ای برای شرکت ها یک استراتژی بازاریابی برای مقابله با چالش های عظیم مدیریت داده های مشتری اعمال می کند، در نتیجه نیاز به استقرار سیستم های پشتیبان آن است. این نیاز تا حد زیادی توسط توسعه سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پوشانده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر منابع انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی CRM شرکت، بر فرآیندهای CRM آن است. یک رویکرد مبتنی بر چرخه حیات مشتری انتخاب شد. در نتیجه ، فرآیندهای CRM با توجه به مراحل چرخه حیات مشتری شامل شروع، اکتساب، به دست آوری مجدد، نگهداری و مراقبت، حفظ، گسترش و خروج نگاشت شده اند. در تحقیقات میدانی از پرسشنامه ای که توسط خود  مصاحبه کننده تکمیل می شد، استفاده گردید، که با اقتباس از کارهای مربوطه که در ادبیات بیان شد توسعه یافته بود. صنعت مورد انتخاب بخش بانکداری یونان بود. در این نظر سنجی که در میان تمام کارمندان 10 شعبه یک بانک یونانی پیشرو واقع در منطقه تسالی، که در فرآیندهای CRM درگیر بودند، انجام شد. نمونه نهایی از 102 پرسشنامه که به درستی پاسخ داده شده بودند تشکیل شد. تجزیه و تحلیل درون آیتمی به منظور بررسی ضریب مقیاس برای همسانی درونی و قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ، که برای هر مقیاس محاسبه شد، در محدوده بین 0.819 و  0.912 بود. سپس تجزیه و تحلیل رگرسیون به بررسی تاثیر منابع CRM بر مراحل چرخه حیات مشتری انجام شد. نتایج مشخص کرد که منابع سازمانی CRM حیاتی ترین هستند ، چرا که آنها اثر مثبتی بر فرآیندهای تمام مراحل چرخه حیات مشتری دارند. علاوه بر این ثابت شد ، منابع انسانی اثر قابل توجهی بر مراحل اولیه چرخه حیات مشتری (شروع، اکتساب، به دست آوری مجدد) و مراحل میانی (نگهداری و مراقبت، حفظ) دارند ، در حالی که تاثیر آنها بر مراحل (گسترش و خروج) حداقل است. در نهایت، نشان داده شده است منابع تکنولوژیکی تأثیر کوچکی بر اواسط چرخه عمر مشتری دارند.

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 13 بازدید